sunnuntai , 16 kesäkuun 2024
minua kiusataan mitä tehdä

Minua kiusataan mitä tehdä? Ohjeita ja tukea kiusatuille

Minua kiusataan – tilanne, joka voi olla ahdistava ja vaikea käsitellä. Kiusaamisen käsitteleminen vaatii rohkeutta ja tukea. Ei ole syytä jäädä yksin, sillä apua on saatavilla. Tämä artikkeli tarjoaa toimintaohjeita kiusaamistilanteessa ja ohjaa sinut kohti tukea ja apua.

Kiusaamisen käsitteleminen vaatii meitä kaikkia tekemään osuutemme. Pienillä ystävällisillä teoilla voimme auttaa kiusattua jaksamaan eteenpäin ja parantaa hänen tilannettaan. Tutkimusten mukaan kiusatun puolelle asettuvat koulutoverit ovat suosittuja, ja kiusaamista pidetään yleisesti vääränä. Joten ole rohkea ja astu esiin, sillä sinun teoillasi on merkitystä.

Voit tukea kiusattua tukemalla häntä, puhumalla hänen kanssaan tai kertomalla kiusaamista kokeneelle, että et hyväksy kiusaamista. Kiusatun osoittaminen empatiaa ja tarjoaminen tukea ovat tärkeitä tekoja. Sinä voit olla muutos, joka auttaa kiusattua löytämään voimaa ja turvaa.

Ei ole syytä jäädä yksin. Lue artikkelin seuraavat osiot saadaksesi lisää ohjeita ja tietoa kiusatun tukemiseen, kiusaamisen vaikutuksista sekä siitä, kuinka voit kertoa aikuiselle ja saada tarvitsemaasi apua ja tukea.

Miten auttaa kiusaamista kokenutta?

kiusatun tukeminen

On tärkeää kertoa asiasta aikuiselle tai tarjota tukensa kertomiseen. Moikkaamalla kiusaamista kohdannutta, hän huomaa, ettei jää tilanteessa yksin. Jutteleminen ja kiusaamisen vastustaminen voi auttaa tukemaan kiusattua. Lisäksi voit ystävystyä kiusatun kanssa, viedä hänet pois kiusaamistilanteesta, kertoa koulun tukioppilaalle tai ottaa mukaan kaverisi tai isompi porukka. Näillä toimilla voit auttaa kiusaamista tai loukkaavaa kohtelua kokenutta.

Kun kohtaat kiusaamista kokeneen henkilön, ole empaattinen ja tue häntä. Kiusaaminen voi aiheuttaa suurta ahdistusta ja stressiä, joten on tärkeää tarjota turvallinen ympäristö, jossa hän voi jakaa kokemuksiaan ja tunteitaan. Muista myös, että pienet teot voivat merkitä paljon. Pienikin kannustus ja tuki voivat auttaa kiusattua jaksamaan paremmin.

”Voit olla merkityksellinen apu kiusaamista kokeneelle. Älä jää toimettomaksi, vaan osoita, että välität.”

Kuinka voit auttaa kiusaamista kokenutta:

 • Kerro asiasta aikuiselle
 • Moikkaa ja osoita tukesi
 • Juttele ja tue kiusattua
 • Ystävysty ja vie kiusattu pois kiusaamistilanteesta
 • Kerro koulun tukioppilaalle
 • Ota mukaan kaverisi tai isompi porukka

Yhdessä voimme luoda turvallisemman ympäristön kaikille ja auttaa kiusaamista kokeneita löytämään tukea ja apua.

Kiusaamisen vaikutus ja kiusaamiskokemukset

Kiusaaminen vaikuttaa merkittävästi kiusatun hyvinvointiin ja itsetuntoon. Kiusattu saattaa kokea, että hänessä on jotain vialla tai että hän ansaitsee kiusaamisen. Tämä voi heikentää kiusatun itsetuntoa ja luottamusta itseensä. Kiusaamiskokemukset voivat myös vaikuttaa kiusatun sosiaalisiin suhteisiin ja vaikeuttaa luottamusta muihin ihmisiin.

Kiusaamisen seuraukset voivat olla pitkäaikaisia ja ulottua myös aikuisuuteen. Kiusatut saattavat kantaa mukanaan kiusaamiskokemuksia vuosien ajan, mikä voi vaikuttaa heidän elämänlaatuunsa. Kiusaaminen voi aiheuttaa masentuneisuutta, ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia.

Riippuen kiusaamiskokemusten vakavuudesta, kiusattu voi tarvita ammattiapua ja tukea toipuakseen. On tärkeää, että kiusatulle tarjotaan mahdollisuus puhua kokemuksistaan ja saada tarvitsemaansa apua ja tukea.

Kiusaamisesta kertominen aikuiselle

kiusaamiskertominen

Kiusaamisesta kertominen on tärkeä askel kiusattuna ollessa. Jokaisella on oikeus turvalliseen koulupäivään ja koulumatkaan, ja aikuisilla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen. Kertominen ei ole kantelemista, vaan auttamista. Opettajalle, vanhemmille tai koulun tukioppilaille voi kertoa kiusaamisesta.

On tärkeää tietää, että kiusaamisesta kertominen ei tarkoita, että tilanteesta tulee heti kaikille tieto. Asiaa käsitellään yleensä luottamuksellisesti ja vain niiden aikuisten kesken, jotka voivat auttaa tilanteessa. Kertomiseen voi liittyä pelkoja ja epävarmuutta, mutta muistathan, että sinun kokemuksesi on tärkeä ja saat tarvitsemaasi apua ja tukea.

Jos et tiedä, kenelle kertoa, voit kääntyä luottamuksellisten tukipalveluiden puoleen. Esimerkiksi Nuortennetin keskustelupalsta kiusaamisesta, Lasten ja nuorten puhelin ja chat sekä erilaiset tukilinjat tarjoavat apua ja tukea kiusaamistilanteessa. Älä jää yksin, vaan hae rohkeasti apua ja tukea kiusaamisen lopettamiseksi.

Apua ja tukea kiusatuille

apua kiusatulle

Kiusaaminen voi olla erittäin vaikea ja ahdistava tilanne kiusatulle henkilölle. Onneksi on olemassa erilaisia tukipalveluita ja keskustelupalstoja, joista kiusattu voi saada apua ja tukea. Näitä palveluita kannattaa hyödyntää, sillä niiden avulla kiusattu voi saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta.

Yksi tällainen tukipalvelu on Nuortennetin keskustelupalsta, jossa kiusattu voi jakaa omia kokemuksiaan ja saada vertaistukea samassa tilanteessa olevilta. Lasten ja nuorten puhelin ja chat ovat myös hyviä vaihtoehtoja, jos kiusatulla on tarve puhua ammattilaisen kanssa. Nämä palvelut tarjoavat kiusatulle mahdollisuuden purkaa tunteitaan ja saada tukea käytännön toimintaohjeisiin kiusaamistilanteessa.

Lisäksi on olemassa erilaisia tukilinjoja ja -organisaatioita, jotka tarjoavat apua ja tukea kiusaamistilanteessa. Näihin palveluihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Kiusatun ei tarvitse jäädä yksin tilanteensa kanssa, vaan hän voi hakea apua ja tukea ammattilaisten avulla.

Muutamia tukipalveluita kiusatuille:

 • Nuortennetin keskustelupalsta kiusaamisesta
 • Lasten ja nuorten puhelin ja chat
 • Tukilinjat ja -organisaatiot

”Kun kiusatun on vaikea puhua tilanteestaan lähellään oleville ihmisille, on hienoa, että on olemassa tukipalveluita ja keskustelupalstoja, jotka tarjoavat apua ja tukea kiusatulle. Näiden palveluiden avulla kiusattu voi saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta.”

On tärkeää, että kiusattu tietää, että hänellä on mahdollisuus saada apua ja tukea. Näiden tukipalveluiden avulla kiusattu voi löytää voimavaroja ja saada neuvontaa tilanteensa käsittelyyn. Apua ei kannata epäröidä pyytää, sillä jokaisella kiusatulla tulisi olla oikeus turvalliseen ja hyvään elämään ilman kiusaamista.

Vanhempien rooli kiusaamisen ehkäisyssä ja havainnoinnissa

kiusaamisen ehkäisy

Kiusaaminen on vakava ongelma, joka voi vaikuttaa lapsen hyvinvointiin merkittävästi. Vanhemmilla on tärkeä rooli kiusaamisen ehkäisyssä ja havainnoinnissa. Heidän tulisi olla aktiivisesti mukana tukemassa lasta ja varmistamassa, että hänellä on turvallinen ja kiusaamisvapaa ympäristö.

Ensinnäkin, vanhempien tulisi osoittaa kiinnostusta lapsen maailmaan. Keskustelut päivän tapahtumista, koulupäivistä ja kaverisuhteista auttavat luomaan avoimen ilmapiirin, jossa lapsi uskaltaa jakaa kokemuksiaan. Tämä auttaa vanhempia havaitsemaan mahdolliset merkit kiusaamisesta ja reagoimaan niihin nopeasti.

Toiseksi, vanhempien tulee keskustella lapsen kanssa suoraan kiusaamisesta ja tukea häntä. Lapselle on tärkeää tietää, että hänellä on vanhempien tuki tilanteessa. Vanhempien tulisi rohkaista lasta kertomaan heille, mikäli hän kokee kiusaamista tai on huolissaan jonkun toisen lapsen hyvinvoinnista. Näin vanhemmat voivat puuttua tilanteeseen ja tarvittaessa ottaa yhteyttä koulun henkilökuntaan.

Kolmanneksi, vanhempien ja koulun välinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Vanhempien tulisi osallistua koulun järjestämiin tilaisuuksiin ja tutustua muihin vanhempiin. Tiedostaen koulun toimintamalleja kiusaamistilanteiden käsittelyssä, vanhemmat voivat olla paremmin valmistautuneita ja varmistaa, että kiusaaminen saadaan loppumaan ja kiusatulle tarjotaan tarvittavaa tukea ja apua.

Kiusaamisen vaikutus lapsen hyvinvointiin

Kiusaaminen voi vaikuttaa lapsen hyvinvointiin negatiivisesti. Kiusattu lapsi saattaa tuntea yksinäisyyttä, surua ja häpeää. Hänen itsetuntonsa voi kärsiä ja hän saattaa kokea vaikeuksia luottaa muihin. Kiusaaminen voi myös aiheuttaa fyysisiä oireita, kuten univaikeuksia tai erilaisia kipuja.

On tärkeää puuttua kiusaamiseen ja tarjota lapselle tukea ja apua hänen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kiusatulle tulee osoittaa empatiaa ja hänelle on tärkeää tarjota turvallinen ympäristö, jossa hän voi ilmaista tunteitaan ja saada tukea. Lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi voidaan hyödyntää erilaisia menetelmiä, kuten keskusteluvertaisryhmiä, ammatillista tukea tai koulun tarjoamia tukipalveluita.

Kiusaamiseen puuttuminen ja lapsen hyvinvoinnin edistäminen on koko yhteiskunnan tehtävä. On tärkeää, että kiusaamista ei hyväksytä missään muodossa ja että kaikki osapuolet sitoutuvat kiusaamisen ehkäisyyn ja tukemiseen. Koulun ja vanhempien yhteistyö on keskeisessä roolissa lapsen hyvinvoinnin edistämisessä ja kiusaamisen torjunnassa.

Kiusaamisen vaikutukset:

 • Yksinäisyys
 • Suru ja häpeä
 • Itsetunnon kärsiminen
 • Vaikeudet luottaa muihin
 • Fyysiset oireet, kuten univaikeudet ja kivut

Lapsen hyvinvoinnin tukeminen:

 • Osoita empatiaa ja tarjoa tuki
 • Tarjoa turvallinen ympäristö ilmaista tunteita
 • Hyödynnä erilaisia tukipalveluita ja menetelmiä

Yhteistyö kiusaamisen ehkäisyssä:

 • Puuttuminen ja nollatoleranssi kiusaamiseen
 • Koulun ja vanhempien yhteistyö
 • Kiusaamisen torjunta ja lapsen hyvinvoinnin tukeminen

”Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen ja kunnioittavan oppimisympäristön, jossa hänen hyvinvointiaan tuetaan aktiivisesti.”

Yhteistyö koulun ja vanhempien välillä

Kiusaamisen ehkäisy koulussa vaatii tiivistä yhteistyötä koulun ja vanhempien välillä. Vanhempien osallistuminen ja aktiivinen rooli ovat avainasemassa kiusaamisen torjunnassa ja kiusattujen tukemisessa.

On tärkeää, että vanhemmat osallistuvat koulun järjestämiin tilaisuuksiin, joissa käsitellään kiusaamista ja sen ehkäisyä. Heidän tulisi tutustua myös muihin vanhempiin ja luoda yhteisöllisyyttä koulun ympärille. Tällä tavoin vanhemmat voivat jakaa kokemuksiaan ja tukea toisiaan kiusaamistilanteiden käsittelemisessä.

Koulun toimintamallien tunteminen on myös tärkeää. Vanhempien tulisi olla tietoisia siitä, miten koulussa käsitellään kiusaamistapauksia ja miten tarjotaan tukea kiusatuille. Yhteistyön avulla voidaan varmistaa, että kiusaaminen saadaan loppumaan ja kiusatulle tarjotaan tarvittavaa tukea ja apua.

FAQ

Minua kiusataan, mitä tehdä?

Sinun ei tarvitse jäädä kiusaamisen uhriksi yksin. Voit ottaa yhteyttä aikuisiin, kuten opettajaan, vanhempiin tai koulun tukioppilaisiin, ja kertoa heille tilanteesta. He voivat auttaa sinua käsittelemään kiusaamista ja tarjota tarvittavaa tukea ja apua.

Miten voin auttaa kiusaamista kokenutta?

Voit auttaa kiusaamista kokenutta tukemalla häntä ja osoittamalla empatiaa. Voit puhua hänen kanssaan, viedä hänet pois kiusaamistilanteesta tai kertoa tapahtuneesta aikuiselle. Lisäksi voit ystävystyä kiusatun kanssa ja tarjota hänelle tukea ja seuraa.

Mikä on kiusaamisen vaikutus ja kiusaamiskokemukset?

Kiusaaminen voi vaikuttaa kiusatun itsetuntoon ja luottamukseen muihin ihmisiin. Kiusaaminen voi aiheuttaa masentuneisuutta, päihteiden käytön tai itsetuhoisuuden taustalla olevia ongelmia. On tärkeää huomioida nämä vaikutukset ja tarjota kiusatulle tukea ja apua.

Miten kerron aikuiselle kiusaamisesta?

Jos koet kiusaamista, on tärkeää kertoa siitä luotettavalle aikuiselle, kuten opettajalle, vanhemmille tai koulun tukioppilaille. Kiusaamisesta kertominen ei ole kantelemista, vaan auttamista. Aikuisilla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja tarjota sinulle tarvittavaa apua ja tukea.

Mistä voin saada apua ja tukea kiusatuna?

On olemassa erilaisia tukipalveluita ja keskustelupalstoja, joista voit saada apua ja tukea kiusaamistilanteessa. Esimerkiksi Nuortennetin keskustelupalsta kiusaamisesta, Lasten ja nuorten puhelin ja chat sekä erilaiset tukilinjat tarjoavat apua ja tukea kiusaamistilanteessa. Ota rohkeasti yhteyttä näihin palveluihin ja hae tarvitsemaasi apua.

Mikä on vanhempien rooli kiusaamisen ehkäisyssä?

Vanhemmilla on merkittävä rooli kiusaamisen ehkäisyssä ja havainnoinnissa. Heidän tulisi osoittaa kiinnostusta lapsen maailmaa kohtaan, keskustella lapsen kanssa kuulumisista, koulupäivistä ja kaverisuhteista sekä tukea lasta kiusaamistilanteessa. Yhteistyössä koulun kanssa vanhemmat voivat varmistaa, että kiusaaminen saadaan loppumaan ja kiusatulle tarjotaan tarvittavaa tukea ja apua.

Mikä on kiusaamisen vaikutus lapsen hyvinvointiin?

Kiusaaminen voi vaikuttaa lapsen hyvinvointiin negatiivisesti. Kiusattu lapsi saattaa tuntea yksinäisyyttä, surua ja häpeää, ja hänen itsetuntonsa voi kärsiä. Kiusaaminen voi myös aiheuttaa fyysisiä oireita, kuten univaikeuksia tai erilaisia kipuja. On tärkeää puuttua kiusaamiseen ja tarjota lapselle tukea ja apua hänen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Mikä on yhteistyön merkitys koulun ja vanhempien välillä kiusaamisen ehkäisyssä?

Koulun ja vanhempien välinen yhteistyö on olennaista kiusaamisen ehkäisyssä ja kiusatun tukemisessa. Vanhempien tulisi olla aktiivisia ja osallistua koulun järjestämiin tilaisuuksiin, tutustua toisiin vanhempiin ja olla tietoisia koulun toimintamalleista kiusaamistilanteiden käsittelyssä. Yhteistyön avulla voidaan varmistaa, että kiusaaminen saadaan loppumaan ja kiusatulle tarjotaan tarvittavaa tukea ja apua.

Lue myös

mielenterveyden tukeminen

Mielenterveyden Tukeminen – Voimavaroja ja Välineitä

Mielenterveyden tukeminen on tärkeä osa hyvinvoinnin ylläpitämistä. Se auttaa vahvistamaan mielen hyvinvointia ja ehkäisemään stressiä …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *